Regulamin

I. PROGRAM SZKOLENIA

 1. Uczestnik/Uczestniczka szkolenia wybiera zakres kursu, uzależniony od jego/jej indywidualnych potrzeb. Szkolenie jest prowadzone na podstawie opracowanego ze starannością i dopasowanego do najnowszego stanu wiedzy programu nauczania, dostępnego na stronie internetowej i w siedzibie szkoły.
 2. Dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od obowiązującego programu nauczania, tak by dostosować szkolenie do posiadanej już wiedzy i możliwości Kursanta/Kursantki. Większe odstępstwa – np. poszerzenie programu o wybrane zagadnienia, których nie ma w programie – muszą być uzgadniane przed rozpoczęciem szkolenia i mogą wiązać się z dodatkową opłatą (zależną od ilości i zakresu tematycznego wnioskowanych zmian).

II. ZAŚWIADCZENIE

 1. Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia konieczne jest zaliczenie całego materiału, co oznacza obecność na zajęciach (min. 80% obecności) i wykonywanie zadań polecanych przez nauczyciela.
 2. Szkoła zastrzega sobie możliwość nie wystawienia świadectwa, jeśli Uczestnik/Uczestniczka kursu nie posiada po zakończeniu szkolenia praktycznych umiejętności i wiedzy.

III. TERMINY / NIEOBECNOŚCI

 1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wtrakcie całego szkolenia przełożyć zajęcia. Przełożenie zajęć oznacza zgłoszenie tego faktu w biurze szkoły (mailowo bądź telefonicznie) przynajmniej jeden dzień przed szkoleniem w czasie pracy biura, tj. do godz. 15.00. Szkoła wyznaczy dodatkowy termin tych zajęć po uzgodnieniu z Uczestnikiem/Uczestniczką szkolenia i prowadzącym. Wyjątkiem od reguły są zajęcia w grupie – brak możliwości zmiany terminu.
 2. Każde opuszczone zajęcia (bez uprzedniego ich odwołania lub gdy są odwoływane bezpośrednio przed zajęciami) przepadają. Aby przerobić cały materiał wymagany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu – 80% zajęć, Uczestnik/Uczestniczka może wykupić kolejne spotkania, które będą odpowiadały zajęciom opuszczonym (stawka jak za 1 spotkanie).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu szkoleń w przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora przeciwności losowych, np. choroba prowadzącego  (nowy termin będzie uzgadniany z Uczestnikiem), a także rezygnacji z rozpoczęcia bądź kontynuowania kursu w przypadku nie dającej się usunąć przeszkody w wykonywaniu szkolenia (Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie o zaistnieniu takiej okoliczności i zwróci wniesioną niewykorzystaną opłatę).

IV. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest uprzednie wpłacenie minimum zaliczki – 150 zł (lub całości opłaty za szkolenie). Pozostałą kwotę (jeśli szkolenie nie zostało opłacone z góry) Uczestnik/Uczestniczka powinien/powinna wpłacić według ustaleń przy zapisie. Płatność w przed szkoleniem całej kwoty upoważnia do RABATU w wysokości 5% ceny wyjściowej szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia po rozpoczęciu zajęć lub w dniu ich rozpoczęcia nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty za kurs.

V. MATERIAŁY I PRACE

 1. Uczestnik/Uczestniczka kursu podczas jego trwania otrzyma materiały dydaktyczne (w wersji elektronicznej lub wydruki); ma również możliwość zgrania na płytę CD lub pendrive swoich prac wykonanych podczas szkolenia.
 2. Za zgodą Uczestnika/Uczestniczki jego prace mogą być umieszczone na stronie internetowej szkoły.