Szkolenie z Urzędu Pracy – kiedy Ci przysługuje?

Osoby będące na bezrobociu mogą wykorzystać czas aktywnie. Poza szukaniem pracy mogą się szkolić. Rozwój nowych umiejętności zwiększy szanse na rynku zatrudnienia. Z uwagi na brak podejmowanej pracy bezrobotny może uczestniczyć w dedykowanych szkoleniach za darmo. Tego rodzaju przedsięwzięcia są finansowane przez Fundusz Pracy. 

Kto może wsiąść udział w szkoleniu?

Aby stać się czynnym uczestnikiem szkolenia konieczne jest posiadanie statusu bezrobotnego. Według Powiatowego Urzędu za osobę bezrobotną uznaje osobę posiadającą status obywatela Polski, państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej. A także cudzoziemca ze statusem uchodźcy, z zezwoleniem na pobyt stały lub czasowy, a także ze statusem rezydenta. Osoba bezrobotna nie może podjąć się pracy zarobkowej, uzyskiwać przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, pobierać zasiłków, prowadzić działalność gospodarczą czy być rolnikiem. 

Poza statusem osoby bezrobotnej ważny jest cel i uzasadnienie odbycia szkolenia. Możliwość dokształcenia przysługuje w 4 głównych przypadkach: 

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienie, 
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie (wypadek, pogorszenie stanu zdrowia),
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać szkolenie? 

Na początek warto zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku odbycia szkolenia pracownik będzie pełnić rolę rekrutera, który wskaże Ci odpowiednie szkolenia. Dostępne tematy kursów możesz szukać samodzielnie, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), a placówek w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS). 

W wyborze szkolenia warto pamiętać, by kwota kursu nie była wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

Główne zalety szkolenia

 • jako uczestnik szkolenia ze statusem osoby bezrobotnej masz szanse na otrzymanie 120% zasiłku w formie stypendium, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Aby obiegać się o stypendium liczba godzin szkolenia musi wynosić min. 150 godzin miesięcznie;
 • jako uczestnik szkolenie ze statusem osoby bezrobotnej, gdzie liczba godzin jest mniejsza niż 150 godzin miesięcznie otrzymasz stypendium o wysokości nie niższej niż 20% zasiłku dla bezrobotnych;
 • jeśli jako uczestnik szkolenia zdecydujesz się na prowadzenie własnej działalności gosp. albo podejmiesz się pracy zarobkowej masz szanse na dofinansowanie w wysokości 20% wartości szkolenia;
 • zwrot kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia (całościowe lub częściowe);
 • ubezpieczenie NNW (w przypadku posiadania status os. bezrobotnej);
 • zwrot kosztów dojazdów (całkowite lub częściowe).

Źródła: 

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 667)
 • https://zielonalinia.gov.pl/szkolenia-dla-osob-bezrobotnych-32369 

Dodaj komentarz